Shooting for the moon


Funny how sometimes life
Just changes overnight
Magically everything you do
Turns out so right
Just like that
You pull rabbits out of your hat*

Đôi lúc niềm vui trong cuộc sống này

Sẽ như hư không trong một đêm

Như phép thuật bạn đã làm

Sẽ hóa ra thứ bạn muốn

Là thế…

Nhưng có thể là điều mà người khác không muốn

You’ve got the charm
That even wizards can’t explain
How to make rainbows from
A single drop of rain

Who can say?

Sự quyến rũ mà bạn có

Là điều chẳng thể lý giải được

Thế nhưng sao có thể tạo nên cầu vòng

Khi chỉ có một hạt mưa

Ai dám khẳng định là có thể?

When you’re shooting for the moon *
and finally make it,
Guess a lucky star is shining on you
The candle on the cake is yours
So take it,
Make another wish it’s sure to come true
Isn’t that the way you do it?
Tell me I can do it, too.

Hãy cứ mơ ước

Và thực hiện cho bằng được ước mơ ấy

Chắc rằng sẽ có một ngôi sao may mắn dẫn đường …

Ngọn nến nơi thiên đường  ngọt ngào cũng là dành cho bạn

Hãy nắm lấy

Hãy cứ mơ ước và chắc chắn sẽ có được điều ấy

Who could believe one day
You’d learn to walk on air
Everyone said, “No way,
You haven’t got a prayer.”
Click your heels
That’s how up and happy it feels

Ai tin rằng có ngày bạn

Bạn học được cách bước đi trên cuộc đời này

Ai đã nói “ chẳng đời nào bạn có một lời cầu nguyện”

Hãy cho họ xem

Bạn đã làm thế nào và tận hưởng niềm vui đó

Chorus:
There’s a candle on the cake
It’s yours, so take it,
Make another wish it’s sure to come true
You say there’s really nothing to it
Maybe I can do it, too…

Có một tia hạnh phúc nơi thiên đường ngọt ngào

Là của bạn đó, hãy nắm  lấy nó

Hãy cứ mơ ước và chắc chắn sẽ có được điều ấy

Bạn đã nói rằng chẳng có gì là không thể có được

Mong rằng tớ cũng thể đạt được những điều mình muốn…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: